OTWARTE CODZIENNIE

OD 10:00 DO 20:00

Regulaminy i ochrona danych osobowych – RODO

REGULAMIN PRZEBYWANIA NA SALI ZABAW

W trosce o bezpieczeństwo Państwa Pociech przygotowaliśmy regulamin korzystania z Sali Zabaw ”FIGLOWISKO”

 1. Sala Zabaw przeznaczona jest dla dzieci od 1 roku do lat 12.
 1. Korzystanie z Sali Zabaw jest odpłatne. Zasady odpłatności określa aktualny Cennik ”FIGLOWISKA”. Cena naliczana jest według  modelu:

– opłata za pierwsze 30/60 minut, a następnie dopłata za każdą kolejną rozpoczętą minutę

Opłaty za korzystanie z Sali Zabaw naliczane są na podstawie odczytów elektronicznego systemu monitorowania czasu. Odczyty te dokonywane są za pomocą chipów elektronicznych, o których mowa w pkt.7  niniejszego Regulaminu.

 1. Okrycia wierzchnie i obuwie należy oddać do szatni.
 1. Właściciel Sali Zabaw nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni i na Sali Zabaw.
 1. Dzieci do lat 4 mogą przebywać na terenie Sali Zabaw ”FIGLOWISKO” wyłącznie pod opieką Rodzica lub dorosłego Opiekuna. Dzieci od 4 do 12 lat mogą przebywać na terenie Sali Zabaw ”FIGLOWISKO” bez opieki Rodzica lub dorosłego Opiekuna, ale na jego odpowiedzialność i nie dłużej niż 2,5 godziny. Dzieci do lat 3 bawią się tylko w części przeznaczonej dla „maluszka”, a poza nią wyłącznie na odpowiedzialność rodziców bądź opiekunów.
 1. Dzieci w wieku do 1 roku życia wchodzą na teren Sali Zabaw ”FIGLOWISKO” bezpłatnie, o ile towarzyszą dzieciom uiszczającym opłatę za korzystanie z Sali Zabaw.
 1. Rodzice/dorośli Opiekunowie zobowiązani są do zatrzymania  chipów elektronicznych do momentu odebrania dziecka i rozliczenia się z personelem ”FIGLOWISKA”. Kaucja za otrzymany na czas pobytu chip elektroniczny wynosi 10 zł i jest pobierana przy zakupie biletu i zwracana po rozliczeniu pobytu w sali zabaw. Rodzicie/dorośli Opiekunowie, którzy pozostali na terenie Sali Zabaw z dzieckiem powinni nosić chipa/chipy elektroniczne przez cały czas pobytu na terenie Sali Zabaw. Opuszczając Salę Zabaw powinni oddać chipa/chipy elektroniczne i rozliczyć się z personelem ”FIGLOWISKA”. W przypadku zgubienia lub zniszczenia chipa elektronicznego Rodzic/ dorosły Opiekun zobowiązany będzie zapłacić karę umowną w wysokości 30 zł.
 1. Wejście na teren Sali Zabaw następuje przez bramkę wejściową i oznacza zapoznanie się  i akceptację Regulaminu i Cennika przez Rodzica lub dorosłego Opiekuna prawnego Dziecka i zobowiązuje Dziecko do ich przestrzegania.
 1. Towary w kawiarni Sali Zabaw są dodatkowo płatne. Opłata za zakupione towary musi zostać dokonana przed opuszczeniem Sali Zabaw.
 1. Przed wejściem do Sali Zabaw dzieci i Rodzice zobowiązani są do zdjęcia obuwia oraz odzieży wierzchniej. Na terenie Sali Zabaw  przebywać można wyłącznie bez obuwia, w skarpetkach.
 1. Na teren Sali Zabaw ”FIGLOWISKO” zabrania się wjeżdżania wózkami dziecięcymi i wnoszenia ich. Wózki należy pozostawić w szatni Sali Zabaw lub w przedsionku.
 1. W Sali Zabaw dzieci bawią się bez okularów, biżuterii i zegarków, itp.
 1. Przed wejściem na Salę Zabaw Rodzice mają obowiązek poinformować personel o ewentualnych chorobach, alergiach dziecka. Personel Sali Zabaw może odmówić wejścia do Sali Zabaw dziecku choremu, bądź którego stan zdrowia może zagrozić przy korzystaniu z Sali Zabaw jemu samemu, albo innym Gościom.
 1. Jedzenie oraz napoje można spożywać tylko przy stolikach.
 1. Na terenie ”FIGLOWISKA” obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia i napojów z zewnątrz (nie dotyczy urodzinek w pakiecie MINI)
 1. Zabrania się wynoszenia zabawek z Sali Zabaw oraz wnoszenia swoich zabawek na teren Sali zabaw ”FIGLOWISKO”.
 1. Właściciel Sali Zabaw oraz właściciel i/lub zarządca Centrum nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powodujące uszczerbek na zdrowiu lub śmierć, a nie spowodowane z winy urządzeń, wyposażenia bądź pracowników Sali Zabaw. Wszelkie roszczenia zgłoszone po wizycie lub zabawie uznane zostaną za nie powstałe na Sali Zabaw.
 1. Z urządzeń rozrywkowych znajdujących się na terenie Sali Zabaw ”FIGLOWISKO” należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 1. Na terenie Sali Zabaw zabrania się:
 • wspinania po zewnętrznych ścianach – siatkach konstrukcji zabawowej,
 • wchodzenia „pod prąd” oraz zjeżdżania głową w dół po wszystkich zjeżdżalniach,
 • niszczenia konstrukcji, zabawek lub elementów wystroju,
 • popychania innych dzieci, szarpania, bicia, gryzienia itp
 • jedzenia, żucia gumy oraz picia podczas zabawy – grozi zadławieniem.
 1. Dzieci oraz ich Rodzice lub dorośli Opiekunowie odpowiadają za szkody wyrządzone na skutek nieprzestrzegania Regulaminu, Instrukcji lub poleceń Obsługi, a także spowodowane wskutek innego zawinionego działania lub zaniechania.
 1. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych, wypadków lub jakichkolwiek innych zdarzeń i zachowań stwarzających zagrożenie w Sali Zabaw należy poinformować Obsługę jeszcze przed opuszczeniem Sali Zabaw
 1. Na terenie Sali Zabaw obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania alkoholu.
 1. Teren Sali Zabaw jest objęty monitoringiem. Monitoring nie będzie naruszał dóbr osobistych Klientów. Na terenie Sali Zabaw może być dokonywany zapis wizerunku Klientów, poprzez filmowanie, fotografowanie lub nagrywanie. Wchodząc na teren Sali Zabaw Klienci wyrażają zgodę na zapis wizerunku Klientów i osób znajdujących się pod ich opieką oraz na rozpowszechnianie w.w. wizerunku dla celów promocyjnych Sali Zabaw. W celu podniesienia bezpieczeństwa, Klient jest świadomy i akceptuje fakt:
  – że cały obiekt znajduje się pod nadzorem kamer, a obraz ze stosowanego monitoringu wizyjnego może być utrwalany i należy do Spółki zarządzającej Salą Zabaw i może być wykorzystany do popularyzacji Sali Zabaw,
  – iż do celów reklamowych mogą być wykonywane filmy i fotografie, na których znajdą się wizerunki Klientów stanowiące jedynie szczegół całości widoku obiektu;
  – iż wykorzystanie wizerunku Uczestnika utrwalonego jako szczegół całości widoku obiektu Sali Zabaw może nastąpić dla celów promocyjnych Sali Zabaw oraz poprawy zarządzania obiektem bez dodatkowych opłat lub innych wynagrodzeń w tego tytułu.
 1. Personel Sali Zabaw uprawniony jest do natychmiastowego wyproszenia z Sali Zabaw osób naruszających niniejszy Regulamin, bez prawa do zwrotu uiszczonej opłaty.
 1. Za bilet zakupiony, a niewykorzystany, jak również za niewykorzystany czas nie przysługuje zwrot całości, ani części ceny biletu.

Płatność dokonywana jest  gotówką lub kartą. Opłata za pobyt dziecka  regulowana jest przed wejściem do Sali zabaw.

WYKUPIENIE BILETU JEST JEDNOZNACZNE Z ZAPOZNANIEM SIĘ I AKCEPTACJĄ REGULAMINU

UDANEJ ZABAWY ŻYCZY OBSŁUGA SALI ZABAW ”FIGLOWISKO”

REGULAMIN ORGANIZACJI URODZIN DLA DZIECI W SALI ZABAWFIGLOWISKO

 1. Urodziny przez nas organizowane, odbywają się w Sali Zabaw „FIGLOWOSKO” w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 39-47
 2. Rezerwacji wstępnego terminu urodzin można dokonać osobiście, telefonicznie bądź pocztą elektroniczną.
 3. Przyjęcie Urodzinowe organizowane jest po wypełnieniu Ankiety Organizacji Przyjęcia Urodzinowego oraz wpłaceniu zadatku gotówką lub na konto firmy.
 4. Zadatek wpłacony przez Zamawiającego jest na konkretny termin i nie podlega zwrotowi w przypadku odwołania lub zmiany terminu przyjęcia urodzinowego przez Zamawiającego.
 5. Zadatek wpłacony przez Zamawiającego podlega zwrotowi w podwójnej wysokości jeżeli przyjęcie urodzinowe nie odbędzie się z winy Sali Zabaw „FIGLOWOSKO”
 6. Minimalna wysokość zadatku wynosi 100 PLN. W przypadku zamówienia dodatkowych atrakcji wysokość zadatku ustalana jest indywidualnie.
 7. Warunkiem dokonania pełnej rezerwacji ustalonego wcześniej terminu na Przyjęcie Urodzinowe jest wplata zadatku w wysokości 100 PLN w terminie 3 dni od momentu dokonania wstępnej rezerwacji.
 8. Do wyłącznej dyspozycji jubilata i jego gości przez czas trwania imprezy urodzinowej jest oddzielna Salka Urodzinowa. Czas wynajmu salki urodzinowej wynosi 2h-2,5h w zależności od pakietu (czas liczony jest od ustalonej godziny, a nie od momentu zebrania się gości).
 9. W trakcie Przyjęcia Urodzinowego sala zabaw pozostaje dostępna dla Klientów indywidualnych.
 10. Pakiet urodzinowy przewidziany jest na przyjęcie z jednym Jubilatem, w ramach tego pakietu Zamawiającemu przysługuje jedno zaproszenie, ważne jeden miesiąc od dnia Przyjęcia Urodzinowego na nieograniczony czas zabawy w Sali Zabaw „FIGLOWOSKO”.
 11. Organizator zapewnia osobę do obsługi salki urodzinowej.
 12. Liczbę oraz imiona gości urodzinowych należy zgłosić najpóźniej 1 dzień przed planowaną datą przyjęcia. W przypadku powiększenia ilości gości Zamawiający dopłaca za każdą kolejną osobę, zgodnie z obowiązującym cennikiem. W przypadku braku potwierdzenia ilości gości urodzinowych przyjęcie będzie przygotowane zgodnie z liczbą osób podanych w Ankiecie Organizacji Przyjęcia Urodzinowego.
 13. Od rodziców/opiekunów jubilata oraz rodziców zaproszonych gości nie pobiera się opłaty wejściowej. Liczba rodziców/ dorosłych opiekunów nie powinna przekraczać liczby zaproszonych gości
 14. Wszelkie zmiany dotyczące pakietu oraz dodatkowych opcji należy zgłaszać najpóźniej na 3 dni przed Przyjęciem Urodzinowym.
 15. Dopłata do urodzin następuje w dniu imprezy, po przybyciu wszystkich dzieci.
 16. Rozliczenie przyjęcia urodzinowego następuje na podstawie Ankiety Organizacji Przyjęcia Urodzinowego oraz zrealizowanych dodatkowych usług i świadczeń zamówionych podczas Przyjęcia Urodzinowego. Płatność całkowitą, pomniejszoną o wpłacony zadatek, Zamawiający reguluje po zakończeniu Przyjęcia Urodzinowego gotówką lub kartą w recepcji Sali Zabaw „FIGLOWOSKO”.
 17. Za gości uważane są dzieci od 1 do 12 roku życia.
 18. Zamawiający (rodzic/opiekun Jubilata) jest odpowiedzialny za gości zaproszonych na Przyjęcie Urodzinowe.
 19. Sala Zabaw jest odpowiedzialna za stan techniczny i bezpieczeństwo urządzeń. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci podczas wynajmu Salki Urodzinowej ponoszą rodzice/opiekunowie.
 20. Sala Zabaw „FIGLOWOSKO” nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Sali poza szatnią w sytuacjach gdy ich utracie lub zniszczeniu nie można było zapobiec mimo zachowania przez Salę Zabaw należytej staranności.
 21. Zabrania się przynoszenia przez uczestników Przyjęcia Urodzinowego i/lub ich opiekunów własnego jedzenia i napojów, w tym napojów alkoholowych i szampana typu Piccolo. (oprócz urodzinek w pakiecie MINI)
 22. Poczęstunek (zgodny z wybranym pakietem) jest poczęstunkiem dla dzieci. Poczęstunek dla rodziców może zostać zamówiony jako dodatkowa usługa lub w CAFE LEMUR (kawa, herbata, ciasto itp.) za dodatkową opłatą zgodną z cennikiem dostępnym w kawiarni.
 23. Poczęstunek przygotowany dla dzieci ze względów higienicznych musi być spożywany wyłącznie w Salce Urodzinowej. Zabrania się wynoszenia produktów spożywczych oraz napojów z Salki Urodzinowej w trakcie jak i po Przyjęciu Urodzinowym.
 24. W przypadku gdy tort dostarcza Zamawiający, przed rozpoczęciem przyjęcia wymagane jest okazanie personelowi Sali Zabaw „FIGLOWOSKO” paragonu poświadczającego miejsce zakupu lub wypełnienie druku oświadczenia o samodzielnym wypieku.
 25. Informacje dotyczące pakietów urodzinowych i opis urodzin zawarte na stronie internetowej www.figlowisko.com.pl i w placówce stanowią integralną część regulaminu.
 26. Podpisanie ankiety urodzinowej lub wpłata zaliczki na konto jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu organizacji urodzin, który jest integralną częścią ankiety urodzinowej.
 27. Uczestników Przyjęcia Urodzinowego obowiązuje główny regulamin Sali Zabaw

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – RODO

Czego dotyczy Polityka Prywatności?

Zdajemy sobie sprawę, że Państwa dane osobowe i sposób ich wykorzystania nie są Państwu obojętne, i dlatego chcemy, abyście mieli państwo pewność, że Sala Zabaw FIGLOWISKO zachowuje ostrożność, wykorzystując Państwa dane. Niniejsza Informacja o polityce prywatności pomoże Państwu zrozumieć, jakie dane osobowe gromadzimy, dlaczego je zbieramy i co z nimi robimy.

Regulacje prawne w zakresie prywatności

Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, Sala Zabaw FIGLOWISKO przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane w skrócie RODO. Dane osobowe pozyskujemy od Pana/Pani w procesie zmierzającym do zawarcia umowy i podczas realizacji usług, jeżeli Pan/Pani wyraziliście taką zgodę.

Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

W jakich celach i na jakich podstawach moje dane są przetwarzane?

A. W celu dokonania wyceny usługi, rezerwacji usługi oraz wykonania usługi, jak również w przypadku zawierania innych umów związanych z profilem działalności, możemy przetwarzać takie dane osobowe, jak:
a) Imię i Nazwisko;
b) Numer telefonu;
c) Adres e-mail;
d) dane Przedsiębiorstwa wraz z nr NIP ( w przypadku wystawiania f-ry VAT na przedsiębiorstwo);
e) data wizyty
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.
Dane dzieci takie jak imię i wiek (bez dokładnej daty urodzenia) zbierane są wyłącznie od ich rodziców lub opiekunów prawnych w celu poprawnego przygotowania się do realizacji usług.
Przed skorzystaniem przez osoby niepełnoletnie z niektórych atrakcji Sali Zabaw FIGLOWISKO , lub przed oddaniem dziecka pod opiekę Sali Zabaw FIGLOWISKO, rodzic lub opiekun prawny podpisuje druk zgody rodzica/opiekuna prawnego podając w nim swoje Imię i Nazwisko, nr telefonu, datę wizyty oraz składając podpis. W przypadku pozostawienia dziecka pod opieką Sali Zabaw FIGLOWISKO, rodzic lub opiekun prawny podpisuje druk zgody rodzica/opiekuna prawnego podając w nim swoje Imię i Nazwisko, nr telefonu, imię dziecka, skłonność dziecka do alergii, zgodę na wezwanie pogotowia ratunkowego w przypadku zagrożenia życia, datę wizyty oraz składając podpis.
B. W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
a) Imię i Nazwisko;
b) Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);
c) Numer telefonu;
d) Adres e-mail;
e) Ewentualnie numer rachunku bankowego — jeżeli następuje zwrot pieniędzy.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

C. W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
a) Imię i nazwisko;
b) Firma;
c) Adres zamieszkania lub adres siedziby;
d) Numer NIP;
e) Adres e-mail
f) Data wizyty
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa

D. W celu badania satysfakcji z oferowanych usług, ulepszanie i modyfikacja naszych usług
przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
a) Imię i nazwisko;
b) Komentarze lub sugestie klienta;
c) Data wizyty
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Sali Zabaw FIGLOWISKO jest poznanie opinii klientów na temat świadczonych usług, aby dostosować je do potrzeb i oczekiwań zainteresowanych);

E. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i gościom Sali Zabaw FIGLOWISKO, zapobieganiu oszustwom, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
a) Wizerunek twarzy pozyskany z monitoringu wizyjnego;
b) Imię i nazwisko;
c) Adres e-mail;
d) Numer telefonu
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Sali Zabaw FIGLOWISKO jest zapewnienie wszelkim osobom przebywającym na terenie Sali Zabaw FIGLOWISKO bezpieczeństwa). Dane z telewizji przemysłowej są usuwane maksymalnie po 7 dniach od daty ich rejestracji.

F. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
a) Imię i nazwisko (jeżeli nazwisko zostało podane) lub ewentualnie firmę;
b) Adres zamieszkania (jeżeli został podany w celu wystawienia faktury);
c) Numer PESEL lub numer NIP (jeżeli został podany do wystawienia faktury);
d) Adres e-mail;
e) data wizyty
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Sali Zabaw FIGLOWISKO
jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich);

Kto jest administratorem moich danych?

NBB SP. Z O.O ul. Brzoskwiniowa 1, 86-031 Żołędowo, NIP 554-294-17-30 jest administratorem Twoich danych osobowych gromadzonych w związku z usługami świadczonymi przez Salę Zabaw FIGLOWISKO

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne np. do realizacji usług lub przekazania odpowiedzi na zapytania i reklamacje może odpowiednio uniemożliwić podjęcie działań przez Salę Zabaw FIGLOWISKO lub zapewnienie odpowiednich funkcjonalności, usługi lub informacji, których oczekuje Klient.

Jak długo są przechowywane moje dane?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pana/Pani danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. Na przykład, gdy zamówi Pan/Pani przyjęcie urodzinowe, będziemy przechowywać dane związane z Pana/i zamówieniem, abyśmy mogli wykonać zawartą umowę, a następnie zachowamy dane osobowe przez okres, który umożliwi nam obsługę lub odpowiedź na wszelkie skargi, zapytania lub wątpliwości związane z wykonaną usługą, jednak nie dłużej niż do rozpatrzenia reklamacji czy przedawnienia roszczeń. Dane osobowe pozyskane od Pana/Pani w „formularzu pozostawienia dziecka” będą przechowywane przez okres maksymalnie dwóch tygodni.
W niektórych sytuacjach przepisy prawa nakładają obowiązek przechowywania danych osobowych przez okres dłuższy (np. przepisy prawa podatkowego). W takim wypadku zgodnie z prawem Twoje dane osobowe będą przechowywane przez taki okres.

Gdzie są przetwarzane moje dane osobowe?

Nie przekazujemy Twoich danych do krajów trzecich do podmiotów innych niż właściciele mediów społecznościowych, ze względu na charakter działania tych podmiotów, czyli Facebook, Instagram, Google.

Komu są udostępniane moje dane?

Dane mogą być powierzone w niezbędnym zakresie podmiotom uczestniczącym w realizacji usług oraz takim podmiotom jak m. in. biuro rachunkowe, kancelaria prawna, firma ubezpieczeniowa. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym organom lub podmiotom, oraz organom państwowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Czy na podstawie moich danych są podejmowane względem mnie w sposób automatyczny decyzje, które na mnie wpływają?

Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Uprawnienia podmiotów do danych osobowych

1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych;
b) sprostowania danych osobowych;
c) usunięcia danych osobowych;
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
f) do bycia zapomnianym w wypadku gdy pozwalają na to inne przepisy prawa;
g) otrzymania kopii danych
h) przenoszenia danych osobowych.
2. Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją. Musi Pan/Pani jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
a) istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub
b) istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować w następujący sposób :
przesłać taką prośbę na adres Administratora danych, czyli: NBB SP. Z O.O ul. Brzoskwiniowa 1, 86-031 Żołędowo,
6.Prawo do wniesienia skargi
Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
2. Sala Zabaw FIGLOWISKO zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszej Polityki Prywatności z zastrzeżeniem, iż do usług dokonanych przed zmianą Polityki prywatności stosuje się jej wersję obowiązującą w chwili dokonywania rezerwacji usługi.
3. Zmiany Polityki Prywatności nie mogą naruszać praw nabytych przez Klientów.
4. Informacja o zmianie Polityki Prywatności zostanie opublikowana w na stronie internetowej:
www.figlowisko.com.pl na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie tych zmian.
5. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.